Już w 2019r. wyższe świadczenie pielęgnacyjne! - Fundacja Wielka Nadzieja

Już w 2019r. wyższe świadczenie pielęgnacyjne!

Już w 2019r. wyższe świadczenie pielęgnacyjne!
Już w 2019r. wyższe świadczenie pielęgnacyjne!

Czy wiesz, że świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie o ponad 100 zł!

Od 2019r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wzrośnie do 1583 zł!Obecnie rodzice, którzy nie pracują, by opiekować się dziećmi z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia (gdy dziecko było w trakcie nauki), otrzymują 1477 zł miesięcznie.

Kwota świadczenia pielęgnacyjnego znacząco zmieniała się w ostatnich latach. Od 1 maja 2014 r. była to kwota 1000 zł netto – na nią składało się: 800 zł świadczenia i 200 zł dodatku z rządowego programu. Od 1 stycznia 2015 r. była to kwota 1200 zł, w kolejnym roku 1300 zł, a w 2017 r. – 1406 zł. W 2018 r. uprawnieni otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego otrzymywali zaś 1477 zł netto.

Zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych: „Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja”.

Kto zatem może otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne?

Warunkiem otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego jest niepodejmowanie bądź rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad:

 • osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
  • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne zasadniczo przysługuje:

 1. matce bądź ojcu dziecka,
 2. faktycznemu opiekunowi dziecka,
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
 4. innym osobom, na których – zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego – ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). Przy tym osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
  1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  3. nie ma faktycznego opiekuna dziecka ani osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną lub legitymują się one orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.